Privacystatement

Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens

Algemeen

Menzis Zorgverzekeraar N.V. en Menzis N.V. (hierna: Menzis) voeren het gezondheidsprogramma Menzis SamenGezond (hierna: Menzis SamenGezond) uit. Onderstaand privacystatement is op Menzis SamenGezond van toepassing.

 

Menzis SamenGezond is een gezondheidsprogramma dat bestaat uit de Menzis SamenGezond website en de Menzis SamenGezond App. De Menzis SamenGezond App en de bewerkingen van persoonsgegevens in deze app, worden voor Menzis uitgevoerd door Dacadoo AG als bewerker voor Menzis. Menzis blijft dus verantwoordelijke voor alle persoonsgegevens. Dacadoo AG is gevestigd in Zwitserland. Zwitserland is een land dat volgens de Europese Commissie een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens heeft.

 

Menzis vindt het belangrijk zorgvuldig met de persoonsgegevens van de Deelnemer om te gaan en wil graag in dit statement uitleg geven over het gebruik van zijn persoonsgegevens.

 

In dit privacystatement legt Menzis aan de Deelnemer uit:

 1. waarvoor hij de persoonsgegevens van Deelnemer gebruikt;
 2. hoe lang hij de persoonsgegevens van Deelnemer bewaart;
 3. wat de rechten van Deelnemer zijn;
 4. op welke manier de Deelnemer die rechten kan uitoefenen.
  Wij geven in dit privacystatement ook de volgende informatie:
 5. contactinformatie;
 6. wijzigingen van dit privacystatement.

 

1. Gebruik van persoonsgegevens van de Deelnemer

De persoonsgegevens die Deelnemer beschikbaar stelt via de Menzis SamenGezond website en de Menzis SamenGezond App worden gebruikt:

 • om te controleren of de door Deelnemer ingevulde gegevens correct zijn;
 • om te controleren of de Deelnemer verzekerd is bij Menzis;
 • voor het via de e-mail bevestigen van bestellingen in de Webshop;
 • om activiteiten van de Deelnemer te meten (hetzij door de Deelnemer ingevoerd, hetzij gemeten via de App);
 • om activiteiten van de Deelnemer te tonen op de Menzis SamenGezond website of in de Menzis SamenGezond App;
 • om een fitscore toe te kennen en de onderliggende scores (Leefstijl, Lichaam en Mentaal) aan de hand van de door de Deelnemer verrichte activiteiten;
 • om, indien noodzakelijk, SamenGezond-punten toe te kennen op basis van de verschillende Spaarmogelijkheden;
 • om de Deelnemer eenmaal per jaar een verzekeringsaanbod te doen;
 • om de Deelnemer gepersonaliseerde berichten (in de app of via e-mail) te sturen gebaseerd op zijn gegevens in SamenGezond en de analyses die Menzis op deze gegevens heeft gedaan;
 • voor analyse, risicobeheersing en marketingactiviteiten;

Je gegevens worden nooit gebruikt voor de acceptatie van je verzekeringsaanvraag, de bepaling van de hoogte van je verzekeringspremie, toegang tot zorg of de beoordeling van een declaratie.

 

Analyses en selecties

Menzis gebruikt de gegevens van Deelnemer voor het uitvoeren van analyses. Hieronder valt te lezen welke gegevens worden gebruikt en welke analyses Menzis uitvoert.

 

De fitscore, de onderliggende scores, (detail)gegevens van de activiteiten van Deelnemer en alle

persoonsgegevens die niets zeggen over de gezondheid van Deelnemer, de contractgegevens die

Menzis van Deelnemer heeft, de leeftijd van de Deelnemer en de producten die de Deelnemer van Menzis afneemt worden gebruikt voor analyses met de volgende doelen:

 • om aan de Deelnemer functies te bieden die alleen voor verzekerden dan wel niet-verzekerden bedoeld zijn;
 • het geven van advies, bijvoorbeeld het voorstellen van preventieve maatregelen;
 • het toetsen of de fitscore van Deelnemer en de onderliggende scores verbeteren na opvolging van geadviseerde preventieve maatregelen;
 • het toetsen van de juiste werking en effectiviteit van de Menzis SamenGezond App;
 • om inzicht te krijgen in het effect van (specifieke gegevens binnen) SamenGezond op het gebruik van (specifieke) producten van Menzis.

            

Gegevens over de gezondheid

Menzis zal slechts met uitdrukkelijke toestemming van Deelnemer of diens wettelijk vertegenwoordiger(s) gegevens met betrekking tot de gezondheid verwerken die noodzakelijk zijn voor het behalen van een Spaarmogelijkheid en voor het behalen van de fitscore en de onderliggende scores (Leefstijl, Lichaam en Mentaal).

 

Cookies

Als u de Menzis SamenGezond website of App bezoekt dan kan informatie op uw computer of op uw mobiele apparaat worden opgeslagen in de vorm van een cookie. Informatie over cookies kunt u lezen in de Cookiepolicy van Menzis

 

2. Bewaren van persoonsgegevens van de Deelnemer

De persoonsgegevens van de Deelnemer worden voor verschillende doelen bewaard. Hieronder worden de bewaartermijnen genoemd en uitgelegd.

 

Voor de Deelnemer

De gegevens met betrekking tot de prestaties van de Deelnemer worden bewaard voor het inzien daarvan door de Deelnemer zolang de Deelnemer actief blijft op de Menzis SamenGezond website en/of de SamenGezond App.

 

Bij gehele inactiviteit worden de gegevens tot twee jaar na de laatste activiteit bewaard, met uitzondering van het SamenGezond account.

 

Bij stopzetten van Menzis SamenGezond  worden de gegevens tot 1 jaar na het stopzetten bewaard. De reden hiervoor is dat de Deelnemer na het stopzetten van Menzis SamenGezond nog 1 jaar de tijd heeft om zijn punten te besteden.

 

Voor analyse

De fitscore, de onderliggende scores, (detail)gegevens van de activiteiten van Deelnemer en alle

persoonsgegevens die niets zeggen over de gezondheid van Deelnemer, de contractgegevens die

Menzis van Deelnemer heeft, de leeftijd van de Deelnemer en de producten die de Deelnemer van Menzis afneemt, worden tot twee jaar na het jaar dat deze zijn vastgelegd, bewaard voor gebruik voor selectie en analyse genoemd onder nummer 1.

 

Wanneer de bewaartermijn afloopt worden de gegevens geanonimiseerd en nog slechts in die hoedanigheid gebruikt voor onderzoek en analyse.

 

3. De rechten van de Deelnemer

De Deelnemer heeft recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing, beperking van het gebruik van persoonsgegevens, overdraagbaarheid van zijn persoonsgegevens, bewaar en het intrekken van gegeven toestemming. Hieronder kunt u lezen wat deze rechten inhouden. Onder nummer 4. wordt uitgelegd hoe de Deelnemer zijn recht kan uitoefenen.

 

a. Inzage

De Deelnemer heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die Menzis van hem heeft in het kader van  Menzis SamenGezond en informatie waarvoor Menzis die persoonsgegevens gebruikt.

 

De Deelnemer vermeldt in zijn verzoek indien mogelijk welke gegevens hij wil inzien

 

b. Rectificatie

De Deelnemer heeft recht op correctie (rectificatie) van onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. De Deelnemer heeft er recht op dat onvolledige persoonsgegevens volledig worden gemaakt, bijvoorbeeld door het verstrekken van een aanvullende verklaring. Dit geldt als de gegevens onvolledig zijn of onjuist. Onvolledige gegevens vullen wij op verzoek van de Deelnemer aan en onjuiste gegevens corrigeren wij. Zijn Deelnemer en Menzis het over de onvolledigheid of onjuistheid van de gegevens niet eens, dan kan op verzoek van de Deelnemer, zijn verklaring daarover in de administratie van Menzis worden opgenomen.

 

De Deelnemer vermeldt in zijn verzoek welke gegevens gecorrigeerd moeten worden en waarom.

 

c. Gegevenswissing

De Deelnemer kan Menzis vragen zijn persoonsgegevens te wissen als volgens hem één van de

volgende gevallen van toepassing is:

 • Menzis heeft de gegevens van de Deelnemer niet meer nodig;
 • de Deelnemer trekt de door hem gegeven toestemming in en zijn gegevens worden alleen op grond van die toestemming gebruikt;
 • de Deelnemer maakt bezwaar tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens (zie hieronder bij f.)
 • Menzis mocht de persoonsgegevens van Deelnemer niet gebruiken;
 • Menzis was op grond van de wet al verplicht de persoonsgegevens van Deelnemer te wissen;

De Deelnemer vermeldt in zijn verzoek welke gegevens hij wil laten wissen en waarom hij vindt dat Menzis dit moet doen. Voor wat betreft bewaartermijnen, zie nummer 2.

 

d. Beperking van het gebruik van persoonsgegevens

De Deelnemer heeft recht op beperking van het gebruik van zijn persoonsgegevens:

 • in de periode die Menzis nodig heeft om vast te stellen of de persoonsgegevens van Deelnemer gecorrigeerd moeten worden (zie hierboven bij b.);
 • als Menzis uw persoonsgegevens niet had mogen gebruiken, maar de Deelnemer wil niet dat zijn gegevens worden gewist.
 • in de periode dat de Deelnemer tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens bezwaar heeft gemaakt (zie hieronder bij f.) maar van Menzis nog geen antwoord heeft gekregen.

Als het gebruik van de persoonsgegevens van Deelnemer is beperkt, heeft Menzis zijn toestemming nodig om toch nog gebruik van die gegevens te mogen maken. Maar hierop zijn wel een aantal uitzonderingen. De persoonsgegevens van Deelnemer mogen toch worden gebruikt:

 • voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering;
 • ter bescherming van de rechten van een ander persoon of een rechtspersoon; of
 • om redenen van groot algemeen belang voor de Europese Unie of een lidstaat van de Europese Unie, zoals volksgezondheid.

De Deelnemer vermeldt in zijn verzoek waarom Menzis zijn persoonsgegevens niet mocht gebruiken. Het verzoek kan ook worden toegevoegd aan een verzoek tot rectificatie (zie hierboven bij b.) of een bezwaar (zie hieronder bij f.). Als Deelnemer het verzoek tot beperking van het gebruik van persoonsgegevens indient, moet hij er rekening mee houden dat hij tijdens deze periode geen SamenGezond-punten kan sparen, gebruik kan maken van de  Menzis SamenGezond App of gebruik kan maken van de Webshop.

 

e. Gegevensoverdraagbaarheid

De Deelnemer heeft recht op het verkrijgen van zijn persoonsgegevens van Menzis, als die persoonsgegevens door u of namens u aan Menzis zijn verstrekt en door Menzis via geautomatiseerde procedés verwerkt.

 

Menzis stuurt u de gegevens in het volgende formaat toe: CSV. Menzis zal de gegevens niet converteren naar andere bestandsformaten.

 

Menzis kan de persoonsgegevens op verzoek van de Deelnemer ook direct aan een derde sturen die  persoonsgegevens van de Deelnemer mag gebruiken. Menzis kan er niet voor instaan dat die derde partij de gegevens ook wenst te ontvangen. Dat is volledig aan die derde partij.

 

De Deelnemer vermeldt in zijn verzoek welke persoonsgegevens hij wil verkrijgen en/of – als dit van toepassing is – welke persoonsgegevens moeten worden gestuurd aan een derde.

 

f. Bezwaar

De Deelnemer heeft het recht om vanwege hem betreffende redenen bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens. Als het bezwaar van de Deelnemer gericht is tegen het gebruik door Menzis van zijn persoonsgegevens voor direct marketing (aan hem gerichte commerciële uitingen), zal Menzis zijn persoonsgegevens niet meer voor dat doel gebruiken. In alle overige gevallen vindt een heroverweging plaats.

 

De Deelnemer vermeldt in zijn bezwaar de reden ervan en op welke persoonsgegevens het bezwaar betrekking heeft.

 

g. Intrekken toestemming

Als Menzis de persoonsgegevens van Deelnemer alleen op basis van zijn toestemming heeft gebruik,

dan mag de Deelnemer deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht en dus geen gevolgen voor handelingen die al zijn uitgevoerd.

De Deelnemer vermeldt bij zijn verzoek welke toestemming hij wil intrekken.

 

h. Geautomatiseerde besluitvorming

De fitscore en onderliggende scores (Leefstijl, Lichaam en Mentaal) en het toekennen van SamenGezond-punten is een geautomatiseerd proces. De wijze van berekening van de fitscore en de onderliggende scores is bedrijfsgeheim van Dacadoo AG en kan dus niet aan de Deelnemer worden meegedeeld. De Deelnemer heeft het recht om over de uitkomst van zo’n proces een klacht in te dienen bij Menzis.

 

4. Hoe kan de Deelnemer zijn rechten uitoefenen?

Als de Deelnemer een beroep wil doen op één van de rechten die hierboven zijn genoemd, kan hij daarvoor een verzoek indienen bij Menzis. Menzis vertelt de Deelnemer dan binnen een maand wat er met zijn verzoek is gebeurd. Als het verzoek van de Deelnemer erg ingewikkeld is, kan de termijn van een maand met nog twee maanden worden verlengd. Als Menzis de termijn wil verlengen, laat hij de Deelnemer dat binnen een maand na ontvangst van zijn verzoek weten.

 

De Deelnemer kan zijn verzoek per brief of elektronisch indienen bij de Functionaris voor de gegevens bescherming.

 

Wanneer we twijfels hebben over de identiteit van de Deelnemer, dan kunnen we om bewijs van identificatie vragen.

 

Als het verzoek van de Deelnemer niet wordt uitgevoerd deelt Menzis dit binnen een maand na ontvangst van het verzoek aan de Deelnemer mee. Als de Deelnemer het daarmee niet eens is, kan hij daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (of iedere andere Europese toezichthoudende autoriteit). De Deelnemer kan ook een verzoekschrift indienen bij de rechtbank.

 

5. Contactinformatie

Hieronder kunt u lezen waar u met uw vragen, verzoeken en klachten terecht kunt.

 

Algemene vragen

Menzis SamenGezond klantenservice

- email: samengezond@menzis.nl

- telefoon: 088 222 40 40 (optie 1 in het keuzemenu), maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 19.00 uur.

 

De Deelnemer kan een beroep doen op de rechten genoemd onder nummer 3 door een brief of email te sturen aan de Functionaris voor de gegevensbescherming van Menzis:

Menzis

t.a.v. de Functionaris voor de gegevensbescherming

Postbus 75000

7500 KC  ENSCHEDE

email: fg@menzis.nl

 

De Deelnemer kan op onderstaand adres laten weten dat hij geen commerciële boodschappen wenst te ontvangen:

Menzis

t.a.v. de afdeling Marketing

Postbus 75000

7500 KC  ENSCHEDE

email: info@menzis.nl

 

De Deelnemer kan een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens, zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

6. Wijzigingen

Dit privacystatement kan wijzigen. De laatste versie vindt u altijd hier. De datum van de laatste wijziging vindt u onderaan dit statement.

 

Groningen, 16 oktober 2017

Privacystatement